skip to Main Content

Privacy statement

Privacy statement JKparketland

JKparketland verzamelt via haar winkel, web-site, applicatie(s) en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over u (hierna: “persoonsgegevens”). JKparketland is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is.

JKparketland is de wettelijk verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verkregen via voornoemde kanalen en concepten. Onder JKparketland wordt verstaan JKparketland B.V. en eventuele dochterondernemingen, zoals onder meer JKparketland Hilversum.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens JKparketland verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. JKparketland staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. In dat kader is de verwerking van de persoonsgegevens – conform het bepaalde in de wet bescherming persoonsgegevens – aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele JKparketland privacy statement vind u altijd op www.jkparketland.nl. Indien het privacy statement wordt gewijzigd zal JKparketland dit communiceren via haar web-site of per email.

Vragen:

Heeft u vragen over ons privacy statement, dan kunt u deze richten aan:
JKparketland B.V.
afdeling klantenservice
Nieuwe Havenweg 21
1216 BH Hilversum
of per mail: info@jkparketland.nl

Hilversum, juni 2018

JKparketland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. het uitvoeren van bestellingen via de winkel van JKparketland;
  2. het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail;
  3. het uitvoeren van montage en bezorging van de vloer door derden, (bv. parketteurs & bezorgers);
  4. analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek, (bv. google analytics);
  5. het voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude;
  6. ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;
  7. afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

1. uitvoeren van bestellingen via de winkel van JKparketland

JKparketland legt persoonsgegevens vast bij bezoek aan de winkel en de web-site, bij het aanvragen of bestellen van producten of diensten door klanten. Tijdens het maken van een offerte en/of opdrachtverstrekking wordt gevraagd om verschillende persoonsgegevens als naam, adresgegevens, e-mail adres, telefoonnummers. Het verstrekken van deze gegevens is verplicht om tot een opdrachtverstrekking te komen. De persoonsgegevens die u verstrekt kunt u altijd aanpassen. De gegevens die u verstrekt stellen ons in staat om onze dienstverlening nog beter op u af te kunnen stemmen.

2. het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven wordt uw e-mailadres gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen, specifieke acties en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten. De toestemming voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven kunt u altijd intrekken door een mail te sturen naar info@jkparketland.nl. Tot slot kan JKparketland u ook per post aanbiedingen, specifieke acties en informatie over (nieuwe) producten en diensten verstrekken. Ook hiervoor kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar info@jkparketland.nl, zie onderaan dit privacystatement.

3. het uitvoeren van montage en bezorging van de vloer door derden, (bv. parketteurs & bezorgers)

JKparketland gebruikt de persoonsgegevens om andere samenwerkende partijen, namens JKparketland werkzaamheden uit te voeren om u een tevreden klant te maken als het gaat om bestellen, leveren, montage, dienstverlening en serviceverlening van de door u aangekochte vloer en bijmaterialen in de winkel van JKparketland. Bekijk het hoofdstuk: welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

4. analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten/diensten en marktonderzoek

JKparketland streeft ernaar om websites, apps en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren en om het dienstenpakket zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten en bezoekers af te stemmen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat JKparketland statistisch onderzoek uitvoert, o.a. middels google analytics , zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. JKparketland kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

5. het voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude

camerabeveiliging
Wij beveiligen onze winkels o.a. met camera’s ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij bewaren de gemaakte videobeelden maximaal 14 dagen daarna vernietigen wij deze beelden, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek).

6. ter ondersteuning van online marketingcommunicatie en campagnes

JKparketland gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in gesprek met klanten en bezoekers van de web-site,  over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. JKparketland volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Pinterest en blogs. JKparketland volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. JKparketland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. JKparketland maakt gebruik van door bezoekers of klanten geboden toegang tot social media, zoals Facebook, waardoor JKparketland toegang heeft tot (een deel van) uw gegevens op die social media. Om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen als je social media (zolas Facebook), zoekmachines (zoals Google) of andere websites en apps bezoekt, kunnen we uw email adres of ander identificerend gegeven matchen met gegevens van die social media of zoekmachines. Dit gebeurt altijd in gecodeerde en geanonimiseerde vorm. Indien u deze wijze van adverteren niet wenst kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar info@jkparketland.nl. Wanneer u met ons communiceert via onze social mediapagina’s (bijvoorbeeld wanneer u commentaar plaatst of ons volgt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens kunnen zien. Dit Privacy Statement geldt dan voor de persoonsgegevens die JKparketland verwerkt. Indien u ervoor kiest de JKparketland web-site of andere JKparketland (online) diensten te delen via social media, dan kunnen uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media web-sites zijn de voorwaarden en privacybeleid van de betreffende social media web-sites van toepassing. Hier draagt JKparketland geen enkele verantwoording voor.

7. afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

Als u contact opneemt met JKparketland, omdat u vragen of klachten heeft over de dienstverlening van JKparketland, zullen wij uw contactgegevens en uw vraag of klacht opslaan. JKparketland kan u vragen om meer persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens JKparketland van u verzamelt en gebruikt, kuny u JKparketland vragen om hiervan een overzicht te sturen. JKparketland zal u dan wel verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kunt u doen door een mail te sturen naar info@jkparketland.nl. JKparketland zal er naar streven binnen vier (4) weken schriftelijk op uw verzoek te reageren naar het door u opgegeven e-mailadres. Als u op grond van het overzicht persoonsgegevens zaken wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kunt u daarvoor een nieuw verzoek sturen. JKparketland zal ook dan streven binnen vier (4) weken op dit verzoek te reageren.

JKparketland schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Dit kunnen derden zijn die JKparketland inschakelt voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers), voor producten en diensten waarbij JKparketland als tussenpersoon optreedt en voor haar klantenservice.

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld: een parketteur die de vloer bij u plaatst), doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor JKparketland en heeft JKparketland de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Uitsluitend indien JKparketland hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. JKparketland zal in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

JKparketland hecht veel waarde aan een goede beveiliging van persoonsgegevens. JKparketland heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt JKparketland tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.

Op de website van JKparketland kunt u links aantreffen naar andere web-sites. JKparketland is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.

Back To Top